-

ALGEMENE VOORWAARDEN Aeilkema Organisatie Coach– Versie 2018

1) Algemeen
 
a) Uitsluitend onderstaande voorwaarden zijn van toepassing.
b) De opdrachtgever stemt door het verstrekken van de opdracht in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
c) Deze voorwaarden zijn bindend voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Aeilkema Organisatie Coach. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Aeilkema Organisatie Coach niet geaccepteerd.
d) Alle bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn nietig tenzij deze schriftelijk tussen opdrachtgever en Aeilkema Organisatie Coach zijn overeengekomen.
 
2) Offertes
 
a) Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, twee maanden geldig.
b) Een opdracht komt pas tot stand nadat Aeilkema Organisatie Coach deze mondeling of schriftelijk heeft bevestigd.
c) De prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij de afnemer een niet aftrekgerechtigde consument is.
 
3) Opdracht
 
a) De opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke en volledige formulering van de opdracht. Tevens draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de ten behoeve van hem te verwerken gegevens juist, volledig en tijdig aan Aeilkema Organisatie Coach ter beschikking staan.
 
4) Wijzigingen
 
a) Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Aeilkema Organisatie Coach te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor de wederpartij.
b) Aeilkema Organisatie Coach behoudt zich het recht voor om na kennisgeving op grond van wijzigingen in de opdracht een verandering in de prijs aan te brengen.
c) Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Aeilkema Organisatie Coach wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Aeilkema Organisatie Coach geen verantwoording.
 
5) Uitvoering
 
a) Aeilkema Organisatie Coach verplicht zich de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, waarbij het uitdrukkelijk is toegestaan bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van diensten van derden.
 
6) Leveringsvoorwaarden
 
a) Reiskosten worden gefactureerd vanaf de woonplaats à € 0,45 p/km;
b) Onderstaande annuleringsregeling geldt alleen als de tijd niet meer 'verkocht' kan worden:
- tot 6 weken voor aanvang: geen kosten;
- tot 5 weken voor aanvang: 33% van de kosten;
- tot 4 weken voor aanvang: 67% van de kosten;
- binnen 3 weken voor aanvang: 100% van de kosten.
 
 
6) Geheimhouding
 
a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
7) Wanprestatie wederpartij
 
a) Aeilkema Organisatie Coach heeft zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist het recht de opdracht terug te geven op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, door hem voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd, opeisbare schulden onbetaald laat gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats naar buiten Nederland verlegd zonder naar genoegen van Aeilkema Organisatie Coach zekerheid te hebben verschaft voor het nakomen van de uit de door hem verstrekte opdracht voortvloeiende verplichtingen.
b) Dit geldt eveneens indien bij beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de voor opdrachtgever uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
c) Indien Aeilkema Organisatie Coach genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is
Aeilkema Organisatie Coach gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de gemaakte incassokosten. Dit bedrag zal verhoogd worden met euro 12,50 aan administratiekosten.
d) Aeilkema Organisatie Coach bezit het recht van retentie t.a.v. zaken van de wederpartij zolang deze nog een of meer openstaande facturen moet voldoen.
 
8) Informatie- en medewerkingplicht
 
a) De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke Aeilkema Organisatie Coach redelijkerwijs nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Aeilkema Organisatie Coach. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door Aeilkema Organisatie Coach nader bepaalde wijze. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
b) Aeilkema Organisatie Coach heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
c) Wederpartij is gehouden om eventuele schade die Aeilkema Organisatie Coach door deze vertraging lijdt te vergoeden.
 
9) Levering
 
a) Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet, verwijtbare nalatigheid of grove schuld van Aeilkema Organisatie Coach, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
b) Vanaf het moment van afzondering van zaken, welke afkomstig zijn van de wederpartij, is het risico van beschadiging of vernietiging voor rekening van de wederpartij.
 
10) Declaratie en betaling
 
a) Tenzij anders overeengekomen worden de door Aeilkema Organisatie Coach verrichte werkzaamheden tenminste eens per maand aan de wederpartij gefactureerd.
b) Betaling dient te geschieden binnen 14 werkdagen na de op de factuur vermelde datum zonder aftrek of
schuldvergelijking.
 
11) Overmacht
 
a) Aeilkema Organisatie Coach is niet aansprakelijk voor niet juiste, niet tijdige of het geheel niet uitvoeren van aan Aeilkema Organisatie Coach verstrekte opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord.
b) Zodra er naar het oordeel van Aeilkema Organisatie Coach sprake is van overmacht, wordt daarvan mededeling gedaan aan de wederpartij.
c) Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Aeilkema Organisatie Coach opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aeilkema Organisatie Coach niet mogelijk is, langer duurt den een maand of zo mogelijk korter wanneer er sprake is van een door derde partijen opgelegde fatale termijn, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval sprake is van een verplichting tot schadevergoeding.
d) Indien Aeilkema Organisatie Coach bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een uitzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
12) Aansprakelijkheid
 
a) Behoudens bepalingen van dwingend recht betreffende (product-) aansprakelijkheid alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Aeilkema Organisatie Coach slechts gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen bij de wederpartij als er sprake is van opzet, grove schuld, verwijtbare nalatigheid of aantoonbare grove fouten.
b) Aeilkema Organisatie Coach heeft te allen tijde het recht indien en voor zover mogelijk de schade van de wederpartij ongedaan te maken.
c) Aeilkema Organisatie Coach is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste, onduidelijke, onvolledige, onvoldoende, verminkte en niet tijdig door de opdrachtgever via welk medium dan ook verstrekte informatie en/of instructies, welke voor de opdracht als van belang dienen te worden beschouwd.
d) De aansprakelijkheid van Aeilkema Organisatie Coach, voor zover deze zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
e) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Aeilkema Organisatie Coach beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
f) Aeilkema Organisatie Coach is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 
13) Verjaring
 
a) Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.
 
14) Geschillenbeslechting
 
a) Op alle rechtsbetrekkingen tussen Aeilkema Organisatie Coach en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b) De rechter in de vestigingsplaats van Aeilkema Organisatie Coach is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Aeilkema Organisatie Coach het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 
15) Toepasselijk recht
 
a) Op elke overeenkomst tussen Aeilkema Organisatie Coach en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.